نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲:۰۳

مجموعه تاریخی فرح آباد در زمان شاه عباس اول بندری آباد و پررونق بود تا جایی که لقب دارالسرور و حتی دارالسلطنه را به آن اختصاص دادند.شاهان صفوی بویژه شاه عباس علاقه خاصی به اینمحل داشته است.این شهر در اواخر سلطنت شاه عباس دوم توسط روس ها به آتش کسیده شد و روس ها پس از کشتار همگانی و به آتش کشیدن کاخ جهان نما (قصر معروف شاه عباس بزرگ)از راه دریاگریختند.بناهای مجموعه فرح آباد شامل کاخ  پل  مسجد  آب انبار  حمام  کاروانسرا ومدرسه  بازار و خیابانهای متعددی بودی است.